“Circus” Tour Intro Video With Perez

Spoiler alert!

Circus tour intro video with Perez Hilton: